Công văn số 66/SGDĐT-KHTC triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND TP. Cần Thơ về việc quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn TP. Cần Thơ
Văn bản liên quan