Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 TKB HS áp dụng 28/10/2019 01/01/1970
2 TKB gv áp dụng 28/10/2019 01/01/1970
3 TKB HS áp dụng 14/10/2019 01/01/1970
4 TKB GV áp dụng 14/10/2019 01/01/1970
5 TKB GV áp dụng 07-10-2019 01/01/1970
6 TKB HS áp dụng 07-10-2019 01/01/1970
7 TKB GV áp dụng 23-9-2019 01/01/1970
8 TKB HS áp dụng 23-9-2019 01/01/1970
9 TKB GV áp dụng từ ngày 9-9-2019 01/01/1970
10 TKB HS áp dụng từ ngày 9-9-2019 01/01/1970